Hồ sơ năng lực

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức do Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ xây dựng cấp ngày 21/08/2017.

Công ty đã đăng tải thông tin năng lực tổ chức hoạt động xây dựng trên Website của Bộ xây dựng - Vị trí 430.
Tại địa chỉ: http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/

Tin tức liên quan